Poľovnícke Potreby Argali:

00421 905 411 090 | info@polovnictvo-argali.sk

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto e shopu je spoločnosť:

JUNIPERUS HOLZ a JAGD  s.r.o.

Milana Rastislava Štefánika 4777/19

979 01 Rimavská Sobota

IČO:36039381

IČDPH:SK 2020075266


Pracovná doba internetového obchodu:

každý pracovný deň: 9:00 - 17:00 (pondelok - piatok)

Objednávky je možné zasielať kedykoľvek, spracované budú v deň prijatia ,alebo v najbližšom pracovnom dni .


Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.
Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.


Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.


Úhrada


Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho.


Objednávka


Tovar sa dá objednať

prostredníctvom www stránky predávajúceho www.polovnictvo-argali.sk.

Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j.  E-mailom , pričom náklady spojené so spracovaním, prípadne expedovaním objednaného tovaru znáša kupujúci.


Doklady


Pokladničný doklad
Je vystavený v prípade ak si zákazník tovar vyzdivhne na predajni. V ostatných prípadoch mu ako doklad o zaplatení slúži výpis z účtu, alebo potvrdenie o zaplatení vydané kuriérom UPS.
Dodací list
Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý zašle spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru a sériové číslo, ak sa v prípade danej položky registruje. Dodací list sa vždy zasiela spolu s tovarom.
Faktúra
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti..
Zálohová faktúra
Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
Prevzatie tovaru
Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.
Pri prevzatí tovaru na predajni je zákazník povinný si objednaný tovar prevziať do 7 dní od vybavenia objednávky.
Telefonické informácie
Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.

 

 


Dodanie tovaru


Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky.

Dodacia lehota závisí od množstva tovaru na sklade:

Pokiaľ je tovar na sklade predávajúceho v Rimavskej Sobote - dodacia lehota je do troch pracovných dní  (kuriér UPS alebo poštou 1.triedou)
Ak tovar nieje na na sklade  - dodacia lehota je vyrozumená telefonicky , alebo e-mailom.
Dodávka prostredníctvom dopravcu / kuriéra (UPS)

- Tovar bude dodaný dopravcom / kuriérom do 18:00 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru to oznámte prepravcovi , prípadne spoločnosti JUNIPERUS HOLZ a JAGD s.r.o telefonicky ,alebo e -mailom. V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

 
Doprava tovaru je hradená nasledovne :
- Pri objednávke nad 200 €  s DPH zásielku hradí predávajúci.
- Pri objednávke od 100 do 200 € si predávajúci účtuje ½ sumu z dopravy.
- Pri objednávke do 100 € si dopravu hradí zákazník sám.


Vrátenie tovaru
Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný , vrátane  reklamačného protokolu, príslušenstva, záručného listu, návodu, atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe tak, aby bol najneskôr do 7 pracovných dní prijatý na sklade predávajúceho, resp. v sídle predávajúceho. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 7 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený alebo rozbalený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.

Spôsob platby
Spôsoby platby spôsob si zákazník vyberá v objednávke.

Úhrada tovaru
–    platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná  mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
- priama platba v prevádzke spoločnosti Poľovnícke potreby ARGALI ,Hviezdoslavova 1 ,  979 01 Rimavská Sobota
- dobierkou (Slovenská pošta,UPS) – platba hotovosťou pri preberaní tovaru

Reklamácia


Typy reklamácií:

- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru
- ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom .
Predávajúci žiadosť posúdi a spracuje v nasledovný pracovný deň.

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu predávajúceho. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným protokolom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.

Záručná lehota


Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.
Reklamácia tovaru v záruke
Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou.  V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.


Ochrana osobných údajov


Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Avšak po zistení takejto skutočnosti dá prevádzkovateľ podnet orgánom činným v trestnom konaní a poskytne im informácie o útočníkovi. Všetky návštevy na stránke sú zaznamenávané.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Nákupný košík
Nemáte žiadny tovar vo Vašom nákupnom košíku.
Novinky emailom
E-mail:

UPOZORNENIE

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Potvrdzujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.